MOLNIYA TYPE 0-2

Definition/Summary:

 

Means lighting in Russian

 

  • The Molniya (satellite), the Soviet military communications satellite.
  • Molniya orbit, distinctive orbit associated with the satellite.
  • The Molniya (rocket), a four-stage variation of the Soyuz launch vehicle
  • The Molniya-L, a rare variant of the Molniya rocket
  • The Molniya-M, a modernised derivative of the Molniya rocket

 

Expanded info:

Add/Misc: